Informacja o przekształceniu

07.06.2018
Miło nam poinformować naszych obecnych i przyszłych Klientów, iż z dniem 06.06.2018r. nasza spółka Virtual Telecom A. Sergiel, D. Ładniak Sp. J. z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000348994, NIP: 712-319-82-10 została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym, nowa nazwa spółki brzmi: Virtual Telecom Sp. z o.o., a siedziba przedsiębiorstwa przeniesiona została pod nowy adres w Lublinie: ul. T. Zana 32 A, 20-601 Lublin. Spółka posiada również nowy numer w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000735272. Pozostałe dane (NIP i Regon) pozostały bez zmian. Nowe dane rejestrowe spółki brzmią więc w całości:

Virtual Telecom Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-601 Lublin, ul. T. Zana 32A, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydz. Gospodarczy pod numerem
KRS: 0000735272, NIP: 712-319-82-10, REGON: 060584514,


Przekształcenie spółki nastąpiło, zgodnie z art. 552 KSH (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037), z chwilą wpisu nowej spółki do właściwego Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli z dniem 06.06.2018r.
Pragniemy zapewnić, iż przekształcenie nie rodzi konieczności aneksowania łączących nas umów, ani nie jest konieczne uzyskanie zgody kontrahentów na zmianę stron umowy. Zgodnie z art. 553 KSH: spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przekształcanej spółki jawnej. Spółka przekształcona pozostanie podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy dotychczasowej spółki jawnej stali się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
TOP