Informacja o zmianie prawa telekomunikacyjnego

09.11.2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 12 grudnia 2018 roku ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustawy zmianie ulegają warunki świadczenia usług telefonicznych, internetowych oraz telewizyjnych przez Virtual Telecom sp. z o.o.

REGULAMIN

W regulaminie wprowadza się następujące regulacje:

 1. Cennik umieszczany jest na stronie internetowej oraz jest dostarczany nieodpłatnie Abonentowi wraz z Umową Abonencką, a także na każde żądanie Abonenta, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej
 2. W przypadku zmiany Cennika Dostawca usług z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tej zmiany w życie:
  1. doręcza Abonentowi treść proponowanej zmiany w postaci trwałego nośnika odpowiadającego formie w jakiej została zawarta Umowa, chyba, że:
   1. Abonent, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość złożył żądanie doręczania mu zmian Cennika na wskazany adres,
   2. Abonent, który zawarł Umowę w formie elektronicznej lub dokumentowej złożył żądanie doręczania mu zmian Cennika na piśmie na wskazany adres korespondencyjny,
  2. podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.virtualtelecom.pl treść każdej proponowanej zmiany Cennika.
 3. Zmiany Cennika lub Regulaminu przez Dostawcę usług podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.virtualtelecom.pl
 4. Dostawca usług w zakresie połączeń związanych z numerami usług o podwyższonej opłacie, na żądanie Abonenta:
  1. zapewnia nieodpłatnie możliwość blokowania połączeń telefonicznych z numerami o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów;
  2. umożliwia określenie maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie;
  3. umożliwia nieodpłatne blokowanie połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną
 5. W przypadku dokonywania zmian warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, Operator z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie:
  1. doręcza Abonentowi treść proponowanej zmiany w postaci trwałego nośnika odpowiadającego formie w jakiej została zawarta Umowa, chyba, że:
   1. Abonent, który zawarł Umowę w formie pisemnej złożył żądanie doręczania mu zmian tej Umowy na udostępniony przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość,
   2. Abonent, który zawarł Umowę w formie elektronicznej lub dokumentowej złożył żądanie doręczania mu zmian tej Umowy na piśmie na wskazany adres korespondencyjny,
 6. W miejsce informacji, że Dostawca usług jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych wprowadza się postanowienie, że Dostawca usług jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W regulaminie usuwa się następujące regulacje:

 1. Dostawca nie ma możliwości dochodzenia zwrotu ulgi – Opłaty Wyrównawczej w przypadku zmian Regulaminu polegających na usunięciu niedozwolonych klauzul umownych i wypowiedzenia Umowy Abonenckiej przez Abonenta w związku ze skorzystaniem przez Abonenta z uprawnienia.
 2. Postanowienie w zakresie możliwości rozwiązania sporów pomiędzy Konsumentem a Operatorem przez stałe, polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie UKE.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

W umowie o świadcznie usług wprowadza się:

 1. progi kwotowe dla połączeń z numerami o podwyższonej opłacie: □ zero□ 35 zł□ 100 zł□ 200 zł
 2. w miejsce usługi dodatkowej – blokada połączeń z numerami o podwyższonej opłacie – wprowadza się blokadę połączeń wychodzących na numery o podwyższonej opłacie i blokadę połączeń przychodzących z numerów o podwyższonej opłacie
 3. nowe regulacje dotyczące zmiany warunków Umowy, zgodnie z którymi Operator z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie:
  1. doręcza Abonentowi treść proponowanej zmiany w postaci trwałego nośnika odpowiadającego formie w jakiej została zawarta Umowa, chyba, że:
   1. Abonent, który zawarł Umowę w formie pisemnej złożył żądanie doręczania mu zmian tej Umowy na udostępniony przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość,
   2. Abonent, który zawarł Umowę w formie elektronicznej lub dokumentowej złożył żądanie doręczania mu zmian tej Umowy na piśmie na wskazany adres korespondencyjny,
  2. 2. podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.virtualtelecom.pl treść każdej proponowanej zmiany Regulaminu.

W umowie o świadcznie usług usuwa się:

 1. Dostawca nie ma możliwości dochodzenia zwrotu ulgi – Opłaty Wyrównawczej w przypadku zmian Regulaminu polegających na usunięciu niedozwolonych klauzul umownych i wypowiedzenia Umowy Abonenckiej przez Abonenta w związku ze skorzystaniem przez Abonenta z uprawnienia.
 2. Postanowienie w zakresie możliwości rozwiązania sporów pomiędzy konsumentem a Operatorem przez stałe, polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie UKE.

Jednocześnie informujemy, że Abonent w terminie do 12 grudnia 2018 r. może doręczyć Operatorowi pisemne wypowiedzenie Umowy. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.
Proponowane zmiany obowiązywać będą od 12 grudnia 2018 r.

Zwracamy uwagę, że proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa i w związku z tym, w razie skorzystania przez Państwa z prawa do wypowiedzenia Umowy związanej z ulgą przyznaną Abonentowi przed upływem Okresu Zobowiązania, Virtual Telecom sp. z o.o., przysługiwać będzie roszczenie o zwrot ulgi – Opłaty Wyrównawczej.
TOP