Projekty

rozwój polski wschodniejeuropejski fundusz rozwoju regionalnego

Virtual Telecom  Sp. J. realizuje projekt pt.: „Budowa światłowodowej sieci dostępowej w m. Prawiedniki i Prawiedniki kolonia – gm. Głusk” w ramach Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Osi priorytetowej II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

nr umowy: POPW.02.01.00-06-005/14-00

okres realizacji: 2014-04-01 - 2015-10-31

www.PolskaWschodnia.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.europa.eu

 


TOP