POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych w Virtual Telecom

Poniższe uregulowania wynikają z obowiązującego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1., ustawy o ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Virtual Telecom Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, NIP: 712-319-82-10, KRS: 0000735272. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres: odo@vtelecom.pl

Przetwarzanie udostępnionych danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. (RODO):

  1. wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;
  2. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym;
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności: marketing bezpośredni własnych produktów; zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Abonenta

Administrator danych oświadcza, iż otrzymane od Abonenta dane osobowe nie będą wykorzystane do podjęcia wobec niego decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym do profilowania.

Abonentowi przysługuje prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania (sprostowania), przenoszenia do innego administratora, niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, w sytuacji gdy nie ma już podstawy prawnej ich przetwarzania, z zastrzeżeniem prawa Administratora do ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem listownie na adres Administratora: 20-601 Lublin, ul. Zana 32 A. lub mailowo na adres: odo@vtelecom.pl

Przekazane przez Abonenta dane zostaną udostępnione jedynie zaufanym partnerom Administratora (np. firmie instalacyjnej w celu wykonania przyłącza abonenckiego, w momencie uruchomienia zamówionej usługi).

Dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Abonentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Abonenta dane osobowe będą przetwarzane od dnia podpisania Umowy, do końca okresu zobowiązania wynikającego z Umowy lub zakończenia procesu dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, jeśli takie wystąpią. Przekazanie danych osobowych jest niezbędne do sporządzenia i realizacji niniejszej umowy. Obowiązek przechowywania danych osobowych nałożonych na Administratora przepisami prawa podatkowego wynosi 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku z tytułu ostatniej faktury wystawionej dla Abonenta. W przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) będą one przetwarzane przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa. W przepadku przetwarzania danych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 ppkt. a) – do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą lub wniesienia przez nią sprzeciwu co do dalszego przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez 6 lat od momentu ich pozyskania.

Administrator wyjaśnia, iż podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

Podanie swojego imienia, nazwiska, numeru i serii dowodu tożsamości, numeru pesel, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) oraz adresu instalacji usługi jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług z Administratorem. Konsekwencją ich nie podania jest więc brak możliwości zawarcia takiej umowy.

W celu przygotowania umowy o świadczenie usług, Administrator zbiera również dane kontaktowe przyszłego Abonenta: numeru telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej. Brak zgody na ich udostępnienie oznacza jedynie brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem (tj. np. kontaktowanie się z Abonentem za pomocą tych danych w celu realizacji umowy, możliwość przedstawienia ofert marketingowych).

II. Polityka Prywatności dotycząca serwisu www.virtualtelecom.pl

W czasie Twojej wizyty na naszym portalu: www.virtualtelecom.pl, zwanym dalej Serwisem, zbierane są dane o Tobie w dwojaki sposób: aktywnie – to te, które dobrowolnie podajesz podczas wypełniania formularzy kontaktowych lub logując się do Panelu Klienta, biernie – nie wymagają od Ciebie żadnego wpisywania są to np. dane pobierane przez serwer.

  1. formularz
    Abyś mógł skontaktować się z naszą spółką, potrzebna będzie wypełnienie aktywnego formularza na stronie. Poprosimy Cię o Twoje Imię i Nazwisko, numer telefonu /lubi adres Twojej poczty elektronicznej (e-mail). Konieczne będzie również zaznaczenie okienka, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Virtual Telecom Sp. z o.o. udostępnionych przez Ciebie danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
  2. dane zbierane automatycznie
    Odwiedzając naszą stronę serwer automatycznie zapisuje dane dotyczące Twojej wizyty: Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane podane przez Ciebie będą wykorzystane jedynie do kontaktu z Tobą w naszym Serwisie. Wypełniając Formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez nas wszelkich przekazanych podczas wypełniania formularza informacji oraz danych osobowych, przekazywanych do Serwisu oraz wyrażasz zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Administratora tychże danych w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych.

Każdy Użytkownik serwisu www.virtualtelecom.pl ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania (sprostowania) i żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem listownie na adres: 20-601 Lublin, ul. Zana 32 A. lub mailowo na adres: odo@vtelecom.pl.

Nie sprzedajemy Twoich danych ani nie udostępniamy ich innym podmiotom.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych (profilowania). Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie i przechowywane jedynie przez okres niezbędny do skutecznego udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Ciebie w formularzu zapytanie, prośbę lub informację.
W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Jeśli podejrzewasz, że Twoje dane osobowe mogą być przez nas wykorzystywane niezgodnie z prawem, zawsze możesz wnieść skargę do Organu Nadzorczego, jakim od 25.05.2018r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, odpowiedzialnego za egzekwowanie w Polsce przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

Jak będziemy się z Tobą kontaktować?
Do kontaktu z Tobą wykorzystywać będziemy podany przez Ciebie adres e-mail. Na niego też wysyłany będzie newsletter oraz informacja handlowa, jeśli wyrazisz na to zgodę.

Panel Klienta
Panel Klienta służy jedynie Użytkownikom Serwisu, którzy są zarazem stroną aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług na rzecz Konsumentów zawartej z Virtual Telecom. Przetwarzanie ich danych osobowych oraz uzyskanie danych niezbędnych do logowania w Panelu Klienta odbywa się na podstawie zawartej umowy, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 ppkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. (RODO).

Jak możesz poinformować nas o zmianie swoich danych?
O zmianie swoich danych zawsze możesz poinformować nas mailowo na adres: odo@vtelecom.pl wpisując w tytule wiadomości: „Zmiana danych”.

Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Jak wykorzystujemy ciasteczka (cookies)?
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości stron Serwisu do Twoich preferencji, uwierzytelnienia Ciebie w Serwisie w celu udostępnienia treści dostępnych wyłącznie dla zalogowanych użytkowników oraz w celu tworzenia statystyk wykorzystania naszych usług. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i mogą być przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki lub do momentu usunięcia ich z przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie plików cookies wyłącz możliwość ich umieszczania w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji dotyczącej ciasteczek znajdziesz w zakładce: Polityka Jakości.

III. Zmiana polityki prywatności

Zmiana niniejszej polityki prywatności następuje z chwilą opublikowania nowych jej zapisów na naszej stronie.

IV. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W celu zapewnienia optymalnej ochrony danych osobowych Virtual Telecom powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące kwestii ochrony danych osobowych, stosowanych w tym celu praktyk i procedur lub niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z Panem Maciej Such, email: odo@vtelecom.pl

„Virtual Telecom Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Zana 32a (20-601 Lublin), wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 14 RODO w związku z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej („dalej: „Ustawa”), informuje, że przetwarza, na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dane związane z obowiązkiem przeciwdziałania nadużyciom, w szczególności dane o połączeniach oraz numery MSISDN. Przedmiotowe dane są lub mogą być pozyskiwane od innych operatorów telekomunikacyjnych objętych niniejszym obowiązkiem w celach związanych z realizacją przepisów Ustawy. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w Ustawie. Informujemy o prawie do żądania sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu i ich usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych na adres: odo@vtelecom.pl.”